fbpx
หลักการฝึกอบรมที่ดี

หลักการฝึกอบรมที่ดี

การฝึกอบรมที่ดีจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของบุคคล ปัจจุบันแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในระบบการศึกษาในเรื่องของการเรียนรู้คือ Bloom’s Taxonomy ซึ่งได้แบ่งประเภทของการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ อันได้แก่ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)   การเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) นั้นได้มีการนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการศึกษา โดยจัดเป็นเรื่องของความคิดและกระบวนการทางสมอง เช่น สติปัญญา (Intellectual) การเรียนรู้ (Learning) และ การแก้ปัญหา (Problem solving) ซึ่งการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ฉบับดั้งเดิมที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1956 สามารถแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) สำหรับแนวคิดในเรื่องการเรียนรู้ในด้านจิตวิสัย (Affective Domain) นั้นได้รับการพัฒนาหลักโดย David Krathwohl…